Záručné podmienky

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť ABCOM Košice s.r.o. so sídlom Gudernova 3, 04 11 Košice, IČO: 46112961, DIČ: 2023229560) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť. 
Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby, zakúpené v spoločnosti ABCOM Košice s.r.o., u ktorých bola reklamácia uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. 
Základnou podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie originálneho dokladu o zaplatení tovaru (originálu faktúry, bločku z ERP) a dodacieho listu, ktorý slúži súčasne ako záručný doklad. 
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je však na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. 
Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Predávajúci vydá kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej doby. 
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonom ustanovenej záruky. V záručnom liste sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. 
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 
Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 
Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

Vady veci

ODSTRANITEĽNÉ VADY
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci). 

NEODSTRÁNITEĽNÉ VADY
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci). Tieto isté práva platia aj zákazníkovi, ak ide síce o vady odstrániteľné, lenže však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutí vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 
Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci má namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. 
Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. 
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci, alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takého vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci. 
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotový s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. 
Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím, alebo opotrebením. 
Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim ( podľa § 619 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. 
Záručná doba je minimálne 24 mesiacov ( podľa § 619 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ výrobca alebo spoločnosť ABCOM Košice s.r.o. neustanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov 
Ako záručný list slúži faktúra, pokladničný doklad, alebo dodací list. Ak nie je uvedená dĺžka záruky, je táto 24 mesiacov. 
Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :

 • prirodzeným opotrebením veci,
 • nesprávnou obsluhou,
 • mechanickým poškodením veci s výnimkou výrobných vád materiálu,
 • živelnou a/alebo neodvratnou udalosťou (voda, úder blesku, oheň a pod.).

Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné ujednania výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu. 
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých zákazník v čase prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť. 
V prípade počítačových komponentov, ktoré sú súčasťou zostáv (počítačové zostavy) si predávajúci, v zmysle platných zákonov, vyhradzuje právo nahradiť vadný a neopraviteľný komponent za iný, obdobný s porovnateľnými technickými parametrami, tak aby nebola dotknutá výkonnosť a technické parametre kompletu. 
V prípade záručnej vady tovaru typu PC, ktorá má za následok stratu, alebo poškodenie inštalovaného SW, zaistí predávajúci uvedenie PC do stavu, v ktorom bol kupujúcemu odovzdaný pri predaji, t.j. s inštalovaným SW, ktorý bol inštalovaný predávajúcim. 
Firma ABCOM Košice s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť a neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia a naslednou stratou dát. 

Uplatnenie reklamácie

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v prevádzke predávajúceho : 

Gudernova 3, 040 11 Košice 
tel.: 055 - 62 508 86, 0918 528066 
fax: 055 - 72 888 10 
e-mail: abcomke@abcomke.sk 


v rámci prevádzkovej doby (viď kontakt). 
Reklamácie sa vybavujú výhradne v servisnom stredisku firmy ABCOM Košice s.r.o. alebo partnerských servisných strediskách, nie u zákazníka. Výnimku tvoria špeciálne obchodné prípady a výrobky, pri ktorých je zmluvne zaisťovaný servisný zásah v mieste inštalácie zariadenia. 
Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru 
Reklamovaný tovar zaslaný zákazníkom na náklady firmy ABCOM Košice s.r.o. alebo tovar zaslaný na inú adresu, než je adresa prevádzky predávajúceho, nebude prijatý. 
Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho :

 • je predložený originálny záručný list ( pri tovaroch, ktoré nemajú vlastný záručný list, slúži ako záručný list pokladničný doklad, faktúra, alebo dodací list)

 • je predložený doklad o zaplatení ( pokladničný doklad, faktúra)

 • tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou atď.)

K reklamácii je vhodné priniesť tovar v originálnom balení ( krabica, plasty a pod. ), v opačnom prípade predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru. 
Tovar, ktorý pošle kupujúci predávajúcemu a nebude vykazovať uvádzanú závadu je predávajúci oprávnený poslať späť kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci pošle predávajúcemu vadný tovar na svoje náklady. 
Z hygienických dôvodov má predávajúci právo odmietnuť prijať na reklamáciu tovar nadmerne znečistený. 
Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu a/alebo telefón a/alebo e-mail, na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu a/alebo telefón a/alebo e-mail nepodarilo zákazníka vyrozumieť. 

Pred uplatnením reklamácie odporúčame dôkladne skontrolovať následovné:

 • záručný resp. dodaci list (počítačoch zmontovaných v ABCOM Košice s.r.o. tiež výrobný - montážny list),

 • záručnú dobu tovaru podľa záručného resp. dodacieho listu,

 • celistvosť ochranných či záručných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú,

 • skontrolujte či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu,

 • či tovar nie je mechanický poškodený,

 • poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).

 • prevádzkové podmienky v ktorých bol tovar používaný v podmienkach, a či tieto zodpovedajú odporúčaniam výrobcu resp. predajcu (prevádzková teplota, prašnosť, vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy),

 • či vady nevznikli neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 • poškodenie tovaru alebo jeho časti nebolo spôsobené počítačovým vírom,

 • tovar nebol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, alebo všeobecnými zásadami,

 • či na tovare nebol vykonaný nekvalifikovaný zásah či zmena parametrov,

 • závada nebola spôsobená zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN,

 • tovar nebol poškodený živlami.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko respektíve spoločnosť ABCOM Košice s.r.o. si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia z a do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou. 

Povinnosti predávajúceho voči kupujúcemu (reklamujúcemu)

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
Kupujúci môže na miesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť závady 
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí ( odstúpenie od zmluvy podľa § 623 Obč. zák.) 
Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí (podľa § 623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, kde sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každý z nich bráni v riadnom užívaní veci. 
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). 
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak príde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa § 627 Obč. zák.) 
Ak predávajúci reklamovaná tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a kupujúci má právo na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí ( odstúpenie od zmluvy podľa § 623 Obč. zák.). 
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

Zánik práv zo zodpovednosti za vady

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. 

ABCOM Košice s.r.o.
Gudernova 3
04011 Košice
Slovenská Republika
IČO: 46112961
IČ DPH (DIČ): SK2023229560
GoPay